Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji

Wykaz pojęć (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027):

Dyskryminacja – różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem lub skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości kobiet i mężczyzn – wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów);

Zasada równości szans i niedyskryminacji – wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

Zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.

Przestrzeganie zasad równościowych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, wynika z art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Kwestie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości kobiet i mężczyzn reguluje także m.in. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 mają na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na każdym etapie i w każdym procesie realizacji programów tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów.

Jednym z celów SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach realizacji projektu. Jest to m.in.:

  • Stosowanie podczas działań informacyjno-promocyjnych niestereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn; przekaz wolny od stereotypów dotyczących płci, niepełnosprawności, pochodzenia, religii itd.
  • Unikanie przekazu oraz innych elementów dyskryminujących/ ośmieszających/ utrwalających stereotypy ze względu na płeć,
  • Uwrażliwienie trenerów/nauczycieli/lektorów na kwestie równościowe podczas prowadzenia zajęć,
  • Organizacja spotkań informacyjnych w miejscach bez barier architektonicznych oraz dostosowanie biura projektu oraz sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj. bez barier lub z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością),
  • Prowadzenie rekrutacji w sposób odpowiadający potrzebom osób z niepełnosprawnością (np. możliwość zgłoszeń telefonicznych/mailowych do projektu, formularz rekrutacyjny z pytaniem o specjalne potrzeby, materiały i dokumenty rekrutacyjne dostępne w formie elektronicznej),


Przydatne linki:

https://funduszeue.lubelskie.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://niepelnosprawni.gov.pl/

https://www.power.gov.pl/dostepnosc