Rekrutacja uczestników do projektu planowana jest w dwóch edycjach:
– pierwsza edycja w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 roku;
– druga edycja w okresie od 1 do 30 września 2024 roku.
Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.


Zgłoszenia kandydata na Uczestnika projektu muszą dokonać osoby pełnoletnie (rodzice uczniów, mających wziąć udział w projekcie).

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:
1. Zapoznanie się z regulaminem projektu.
2. Wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami. Uczestnik zobowiązany jest aby w formularzu rekrutacyjnym zadeklarować rodzaj zajęć w jakich chce uczestniczyć.
3. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagane będzie przedłożenie kopi orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.
Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (np. w biurze projektu lub podczas spotkań informacyjnych).

Etapy rekrutacji:
1. Ocena formalna.
Weryfikowany:
– status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej/lub status ucznia/uczennicy liceum ogólnokształcącego znajdującego się w niekorzystnej sytuacji społeczno–ekonomicznej;
– osoba mieszkająca lub ucząca się w województwie lubelskim.
2. Ocena merytoryczna.
Kryteria punktowane:
– osoba ucząca się na terenie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie lubelskim +10 punktów;
– uczennica + 5 punktów;
– osoby z niepełnosprawnością + 5 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 20.
3. Utworzenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz list rezerwowych.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów na uczestników, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (telefonicznie lub pocztą).