Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Przekrocz granice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

CEL PROJEKTU
Cel główny projektu to wyższe kompetencje i umiejętności kluczowe nabyte poza edukacją formalną wśród min. 90% z 168 uczniów (w tym min. 84 uczennic) szkół podstawowych oraz liceów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z obszaru województwa lubelskiego w okresie od 01.2024 roku do 02.2025 roku poprzez udział uczniów w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych i cyfrowych.


GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do 168 uczniów (w tym 84 uczennic szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Grupę docelową projektu w 10% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.
Uczeń znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej to uczeń spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:
1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023 r.,poz.100, z późn. zm.);
2. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.,poz.1082,z późn.zm.);
3. pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:
−w wieku do ukończenia 18. roku życia,
−w wieku do ukończenia 25. roku życia-w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej-do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
4. posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
6. wychowywanie się w rodzinie niepełnej;
7. pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
8. posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA
Miejsce realizacji projektu to województwo lubelskie.

FORMY WSPARCIA
Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i cyfrowych.
1. Ekologia po angielsku — nauka języka i dbania o naturę w wymiarze 40 godz./ grupę.
Celem realizacji zajęć Ekologia po angielsku — nauka języka i dbania o naturę jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Ekologia po angielsku jest cudownym sposobem na naukę języka, ale też uświadamiania dzieci i młodzieży, że ich działanie ma wpływ na środowisko w którym żyją. To też doskonały sposób na poznawanie nowych słów, które nie zawsze znajdują się w podręcznikach. Realizacja zajęć przyczyni się do rozwijania wśród uczniów kompetencji dotyczących zielonej transformacji, zagadnienia bardzo istotnego we współczesnym świecie.
2. Zaprojektuj swoją przyszłość — tworzenie stron www w wymiarze 40 godz./ grupę.
Zajęcia informatyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie programowania stron www dadzą uczniom możliwość nieograniczonego poszerzania horyzontów m.in. w zakresie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, sprawczości, klarownego formułowanie myśli i wyrażanie swoich oczekiwań, logicznego myślenia, konsekwencji i wytrwałości. Nauka tworzenia stron www jest dzisiaj przydatna niemal w każdej branży i firmie, a podstawy w tym zakresie to swego rodzaju must have ścieżki rozwoju dziecka poza edukacją formalną. Podczas zajęć zostaną wykorzystane zasoby dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, udostępnione w ramach projektu „Lekcja:Enter” (np. Tworzymy stronę internetową WWW „Podróże po stolicach Europy” ,Fotomontaż w programie Gimp – motyl na kwiatku).

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu wynosi 282 450,00 zł a kwota dofinansowania to 254 205,00 zł.


TERMIN REALIZACJI
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 28.02.2025 roku.


REALIZACJA PROJEKTU
Projekt pt.: „Przekrocz granice” realizowany jest przez SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska w partnerstwie z FUNDACJĄ BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ.


Biuro projektu:
SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska
ul. Fulmana 5 lok. 54 Lublin 20-492
tel.: 733 170 333
e-mail: przekrocz.granice@szkolanakolach.pl