Poniżej przedstawiamy opis poziomów i znajomości języków nowożytnych zgodnych z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego):

A1 – Osoba rozumie i potrafi zastosować podstawowe i znane codzienne wyrażenia mające na celu zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz może zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych, takich jak miejsce zamieszkania, osoby, które zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że druga osoba mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa do pomocy.

A2 – Osoba rozumie zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami o najbardziej bezpośrednim znaczeniu (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, miejsce zamieszkania, zatrudnienie). Potrafi komunikować się w prostych i rutynowych sytuacjach, wymagających prostej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi w prosty sposób opisać swoje otoczenie i sprawy w obszarach życia codziennego.

B1 – Osoba rozumie główne wątki jasnego standardowego przekazu dotyczącego pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą pojawić się podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, połączone teksty na tematy znane lub interesujące. Potrafi opisywać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz krótko uzasadniać i wyjaśniać opinie i plany.

B2 – Osoba rozumie główne idee złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne ze swojej dziedziny specjalizacji. Potrafi komunikować się z płynnością i spontanicznością. Potrafi opracować przejrzysty, szczegółowy tekst na szeroki zakres tematów i wyjaśnić punkt widzenia na temat aktualnego problemu, podając jego zalety i wady.

C1 – Osoba rozumie szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i potrafi rozpoznać ukryte znaczenie. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie bez specjalnego szukania wyrażeń. Potrafi elastycznie i skutecznie posługiwać się językiem w celach społecznych, akademickich i zawodowych. Potrafi stworzyć wyraźny, dobrze skonstruowany, szczegółowy tekst na złożone tematy.

C2 – Osoba rozumie bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, rozgraniczając znaczenie nawet bardzo złożonych wypowiedzi.