Procedura reklamacji

PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG W SNK

SNK stosuje następującą procedurę reklamacji usług:

a) Klient/Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących danej usługi szkoleniowej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia zajęć.

b) Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty listem poleconym, drogą e-mailową na adres: info@szkolanakolach.pl lub osobiście do biura firmy SNK: ul. Romera 75, 20-487 Lublin

c) Reklamacja musi zawierać:

  • zgłoszony problem – opis
  • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
  • nazwę i datę usługi, wobec której zgłasza się zastrzeżenie
  • proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy

d) Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnych przypadkach, gdy postępowanie będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających termin może ulec wydłużeniu.

e) Oceny zasadności zgłoszonej reklamacji rozpatruje Właściciel firmy po weryfikacji realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi procedurami w firmie.

f) W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji Uczestnikowi/Klientowi przysługuje:

  • możliwość bezpłatnych dodatkowych materiałów dydaktycznych
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi- wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce w dogodnym dla obu stron terminie
  • w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient/Uczestnik zawiadamiany jest w formie pisemnej.

SNK zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. c, SNK wyznaczy Klientowi/Uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.